หนังสือเรียน รายวิชาเพิ่มเติม งานเกษตร (พืช) ม.4-6
Download
Preview
Share

หนังสือเรียน รายวิชาเพิ่มเติม งานเกษตร (พืช) ม.4-6

ISBN : 9786162033230

Series name : หนังสือเรียน รายวิชาเพิ่มเติม

Auther name : สุวัฏ สอนจันทร์

Copy : Quality Assurance Textbook

Product detail

หนังสือเรียน รายวิชาเพิ่มเติม งานเกษตร (พืช) ระดับชั้น ม.4-6 ฉบับประกันคุณภาพ ตรงตามหลักสูตรแกนกลาง '51 เน้นการเรียนรู้ และความเข้าใจในการงานอาชีพ เกี่ยวกับงานเกษตร มีเนื้อหาเบื้องต้นเกี่ยวกับลำดับขั้นตอนในกระบวนการการปลูกพืช ตั้งแต่การเตรียมการ ความรู้พื้นฐานในปัจจัยต่าง ๆ ของการปลูกพืช การเตรียมอุปกรณ์ เครื่องมือ จนกระทั่งการดูแลรักษา และความปลอดภัยในการปลูกพืชต่าง ๆ รวมถึงการทำเกษตรแบบผสมผสาน ตลอดจนการนำเทคโนโลยี และภูมิปัญญาชาวบ้านมาใช้

Subject : Basic Education Core Curriculum 2008

Related Products