หนังสือเรียน รายวิชาเพิ่มเติม งานเกษตร (พืช) ม.1-3
Download
Full book
Preview
Share

หนังสือเรียน รายวิชาเพิ่มเติม งานเกษตร (พืช) ม.1-3

ISBN : 9786162033186

Series name : หนังสือเรียน รายวิชาเพิ่มเติม

Auther name : ชนะ วันหนุน

Copy : Quality Assurance Textbook

Product detail

หนังสือเรียน รายวิชาเพิ่มเติม งานเกษตร (พืช) ระดับชั้น ม.1-3 ฉบับประกันคุณภาพ ตรงตามหลักสูตรแกนกลาง '51 เน้นการเรียนรู้ และความเข้าใจในการงานอาชีพ เกี่ยวกับงานเกษตร มีเนื้อหาเบื้องต้นเกี่ยวกับการปลูกพืช เริ่มจากการเตรียมการก่อนการปลูกพืช การดูแล บำรุงรักษาพืช การเก็บเกี่ยวผลผลิต ตลอดจนการจัดการผลผลิตเพื่อนำไปจำหน่าย

Subject : Basic Education Core Curriculum 2008

Related Products