แบบวัดและบันทึกผลการเรียนรู้ การงานอาชีพ ป.3

แบบวัดและบันทึกผลการเรียนรู้ การงานอาชีพ ป.3

Instruction Media
e-Book
Preview
Share
Instruction Media
e-Book
Preview
Share

ISBN : 0

Series name : แบบวัดและบันทึกผลการเรียนรู้

Auther name : เอกรินทร์ สี่มหาศาล

Copy : Publishing, Distribute, Self-Published

Product detail

แบบวัดและบันทึกผลฯ การงาน ระดับชั้น ป.3 ตรงตามหลักสูตรแกนกลาง '51 ใช้ควบคู่กับหนังสือเรียนการงานอาชีพและเทคโนโลยี เพื่อวัดและบันทึกผลการเรียนรู้ตามตัวชี้วัด ใช้เป็นหลักฐานในการบรรลุผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และเป็นเครื่องมือที่ใช้สำหรับบันทึกผลการเรียนรู้ตามการประเมินของ สมศ.

Subject :

Instruction Media

[Free download (verification by teacher license)]

Related Products

Back
Upload a file of “Teacher Civil Servant Identification Card” or    “Teacher Professional License” for identity verification.

Only supports JPG, PNG, PDF files with a size not exceeding 20MB