คู่มือเตรียมสอบ Aksorn พิชิต O-NET ภาษาไทย ม.3
Download
Preview
Share

คู่มือเตรียมสอบ Aksorn พิชิต O-NET ภาษาไทย ม.3

ISBN : 0

Series name : คู่มือเตรียมสอบ Aksorn พิชิต O-NET

Auther name : หัชปธัญนนท์ อังก์วราปิยทัช

Copy : Publishing, Distribute, Self-Published

Product detail

คู่มือในการฝึกทักษะและส่งเสริมผลสัมฤทธิ์ในการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) โดยสรุปภาพรวมของเนื้อหา แล้วเสริมเทคนิคให้เกิดความเข้าใจมากยิ่งขึ้น วิเคราะห์แนวข้อสอบ และฝึกทักษะให้เกิดความชำนาญและคุ้นชินในการทำข้อสอบ รวมทั้งประเมินจุดแข็ง-จุดอ่อนในการทำข้อสอบโดยโปรแกรมจำลองสถานการณ์สอบ O-NET (AKSORN CD O-NET Simulation)

Subject : Basic Education Core Curriculum 2008

Related Products