สื่อฯ แม่บทมาตรฐาน ภูมิศาสตร์ ป.5

Download
Preview
Share

สื่อฯ แม่บทมาตรฐาน ภูมิศาสตร์ ป.5

Auther name : เอกรินทร์ สี่มหาศาล, ดร.ณัฐพร ยวงเงิน

Copy : Publishing, Distribute, Self-Published

Product detail

สื่อ แม่บทมาตรฐาน ภูมิศาสตร์ ป.5 กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ตามหลักสูตรฉบับปรับปรุง 60 สื่อฝึกทักษะกระบวนการเรียนรู้ในชั้นเรียน สื่อเสริมการจัดกิจกรรมในชั้นเรียน ได้ครบกระบวนการ เพราะมีเนื้อหาที่เน้นการอธิบายคอนเซ็ป มีกิจกรรมหลากหลายเพื่อฝึกทักษะกระบวนการทางภูมิศาสตร์ เน้นพัฒนการคิด โดยใช้ กระบวนการ Geo-Literacy ส่งเสริมการเรียนรู้แบบ Active Learning ให้ผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติต้วยตนเอง และมีข้อสอบเพื่อเตรียมการสอบทั้งข้อสอบแบบอัตนัยและปรนัย

Sample QR Code digital media accompanying the lesson in the book

Related Products