ฝึกกล้ามเนื้อมือ ขีดเขียนให้มั่นคง สำหรับเด็กอายุ 2 - 3 ปี (ศพด.)

Download
Preview
Share

ฝึกกล้ามเนื้อมือ ขีดเขียนให้มั่นคง สำหรับเด็กอายุ 2 - 3 ปี (ศพด.)

Series name : ชุดเด็กปฐมวัย เตรียมอนุบาล (ปูพื้นฐานแบบเข้มข้น)

Auther name : ศูนย์พัฒนาสื่อเด็กเล็ก อจท.

Copy : etc.

Product detail

ชุด เด็กปฐมวัย เตรียมอนุบาล ฝึกกล้ามเนื้อมือ ขีดเขียนให้มั่นคง สำหรับเด็กเล็ก อายุ 2 - 3 ปี ต่อยอดการเรียนรู้ ปูพื้นฐานแบบเข้มข้น โดยเฉพาะ ทบทวนการลากเส้นพื้นฐานหลากหลายลักษณะ เสริมด้วยกิจกรรมที่สนุกสนาน ได้ความรู้ ฝึกทักษะการใช้กล้ามเนื้อมือ เชื่อมโยงเข้าสู่การเขียนตัวอักษรและตัวเลข

Related Products