แบบฝึกปฏิบัติทักษะรวบยอด พระพุทธศาสนา ป.6

Download
Full book
Preview
Share

แบบฝึกปฏิบัติทักษะรวบยอด พระพุทธศาสนา ป.6

Series name : แบบฝึกรวบยอด ป.1-6

Auther name : ดร.ไตรรัตน์ เอี่ยมพันธ์, ศุภษร บุดดา

Copy : Publishing, Distribute, Self-Published

Product detail

แบบฝึกปฏิบัติทักษะรวบยอด พระพุทธศาสนา ป.6 กลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ตามหลักสูตรแกนกลางฯ '51 ฝึกทักษะกระบวนการในชั้นเรียน ใช้ควบคู่กับหนังสือเรียน รายวิชาพิ้นฐาน พระพุทธศาสนา ป.1 เพื่อฝึกให้ผู้เรียนเกิดความเข้าใจในทางด้านพระพุทธศาสนาในชีวิตจริง ส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม มีทักษะการคิด ส่งสริมการเรียนรู้แบบ Active Learning เตรียมความพร้อมในการสอบ

Related Products