หนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐาน ภาษาอังกฤษ EXTRA and Friends ป.5

Download

หนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐาน ภาษาอังกฤษ EXTRA and Friends ป.5

ISBN : 9786162037375

Series name : Extra and Friends

Auther name : Jenny Dooley, Virginia Evans

Copy : Quality Assurance Textbook

Product detail

หนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐาน ภาษาอังกฤษ EXTRA & Friends ระดับชั้น ป.5 ตรงตามหลักสูตรแกนกลาง '51 ใช้คู่กับแบบฝึกหัด EXTRA & Friends เน้นการเรียนรู้แบบ Active Learning เรียนรู้ด้วยการปฎิบัติจริง, เน้นการเรียนรู้เพื่อการสื่อสาร ครบ 4 ทักษะ ฟัง พูด อ่าน เขียน ผ่าน เกม เพลง และการแสดงละคร พร้อมทำความเข้าใจกับวัฒนธรรมของเจ้าของภาษาในหน้า Culture Channel โดยมีตัวการ์ตูน EXTRA และเพื่อน ๆ เป็นตัวเดินเรื่อง

Sample QR Code digital media accompanying the lesson in the book

Related Products