หนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี : เทคโนโลยี (วิทยาการคำนวณ) ม.2

หนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี : เทคโนโลยี (วิทยาการคำนวณ) ม.2

Instruction Media
e-Book
Preview
Share
Instruction Media
e-Book
Preview
Share

ISBN : 9786162038174

Auther name : ชนินทร เฉลิมสุข, อภิชาต คำปลิว

Copy : MOE Approved Textbook

Product detail

หนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐาน วิทยาการคำนวณ ระดับชั้น ม.2 ฉบับอนุญาต ตรงตามหลักสูตรแกนกลาง '51 (ฉบับปรับปรุง '60) วิชาใหม่ล่าสุดที่จะทำให้ผู้เรียน เรียนรู้แนวคิดการประยุกต์ใช้แนวคิดเชิงคำนวณ (Computational Thinking) ในการแก้ปัญหา สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ IT ในการแก้ปัญหาในชีวิตประจำวันอย่างปลอดภัยและสร้างสรรค์ เน้นการเรียนรู้แบบ Active Learning แต่ละหน่วยประกอบไปด้วยเนื้อหาและกิจกรรมที่ช่วยเพิ่มทักษะการคิดและแก้ปัญหา ฝึกทักษะการสื่อสารและการทำงานเป็นกลุ่ม ซึ่งเป็นทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21 และมีกิจกรรม Self Check ให้ผู้เรียนสามารถตรวจสอบความรู้ความเข้าใจได้ด้วยตนเอง

Instruction Media

[Free download (verification by teacher license)]

[Only Aksorn Customers]

Related Products

Back
Upload a file of “Teacher Civil Servant Identification Card” or    “Teacher Professional License” for identity verification.

Only supports JPG, PNG, PDF files with a size not exceeding 20MB