หนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐาน การงานอาชีพ ม.2

Download

หนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐาน การงานอาชีพ ม.2

ISBN : 9786162038075

Auther name : เพ็ญพร ประมวลสุข และคณะ

Copy : Quality Assurance Textbook

Product detail

หนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐาน การงานอาชีพ ระดับชั้น ม.2 ตรงตามหลักสูตรแกนกลาง '51 (ฉบับใหม่) เน้นการเรียนรู้ และเน้นการปฎิบัติจริง เพื่อเข้าใจในการงานอาชีพ ช่วยพัฒนาให้ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจ มีทักษะพื้นฐานที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิต มีทักษะในการทำงานอย่างสร้างสรรค์และแข่งขันในสังคมไทยและสากล เห็นแนวทางในการประกอบอาชีพ มีความสามารถในการจัดตกแต่งบ้านและบริเวณบ้าน เครื่องดื่มและบริการ งานช่างในบ้าน การประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุในท้องถิ่น การเลี้ยงสัตว์ในบริเวณบ้าน การเสริมสร้างประสบการณ์เพื่อเข้าสู่อาชีพ โดยมีเจตคติที่ดีต่อการทำงาน เพื่อให้ค้นพบความสามารถ ความถนัด และเตรียมความพร้อมในการเข้าโลกอาชีพได้อย่างมีความสุข

Sample QR Code digital media accompanying the lesson in the book

Related Products