หนังสือเรียน รายวิชาเพิ่มเติม ความรู้เกี่ยวกับงานอาชีพ ม.4-6

หนังสือเรียน รายวิชาเพิ่มเติม ความรู้เกี่ยวกับงานอาชีพ ม.4-6

e-Book
Preview
Share
e-Book
Preview
Share

ISBN : 9786162037825

Auther name : สุรีรัตน์ มณีกุต

Copy : Quality Assurance Textbook

Product detail

หนังสือเรียน รายวิชาเพิ่มเติม ความรู้เกี่ยวกับงานอาชีพ ระดับชั้น ม.4-6 ฉบับประกันคุณภาพ ตรงตามหลักสูตรแกนกลาง '51 เน้นการเรียนรู้ และความเข้าใจในการงานอาชีพ มีเนื้อหาเบื้องต้นเพื่อให้เข้าใจถึงมาตรฐานอาชีพ หลักปฎิบัติตนในงานอาชีพ องค์การ และบริหาร หลักการบริหารงาน และระบบในการบริหารที่มีคุณภาพ การจัดการด้านสิ่งแวดล้อม และความปลอดภัยในที่ทำงาน

Related Products

Upload a file of “Teacher Civil Servant Identification Card” or    “Teacher Professional License” for identity verification.

Only supports JPG, PNG, PDF files with a size not exceeding 20MB