หนังสือเรียน รายวิชาเพิ่มเติม ความรู้เกี่ยวกับงานอาชีพ ม.4-6

Download
Preview
Share

หนังสือเรียน รายวิชาเพิ่มเติม ความรู้เกี่ยวกับงานอาชีพ ม.4-6

ISBN : 9786162037825

Auther name : สุรีรัตน์ มณีกุต

Copy : Quality Assurance Textbook

Product detail

หนังสือเรียน รายวิชาเพิ่มเติม ความรู้เกี่ยวกับงานอาชีพ ระดับชั้น ม.4-6 ฉบับประกันคุณภาพ ตรงตามหลักสูตรแกนกลาง '51 เน้นการเรียนรู้ และความเข้าใจในการงานอาชีพ มีเนื้อหาเบื้องต้นเพื่อให้เข้าใจถึงมาตรฐานอาชีพ หลักปฎิบัติตนในงานอาชีพ องค์การ และบริหาร หลักการบริหารงาน และระบบในการบริหารที่มีคุณภาพ การจัดการด้านสิ่งแวดล้อม และความปลอดภัยในที่ทำงาน

Related Products