วงกลม กลิ้งชนะรูปเหลี่ยม
Download
Share

วงกลม กลิ้งชนะรูปเหลี่ยม

ISBN : 9786162120473

Series name : หนังสือจุดประกายคิด ชุด รู้คณิต คิดเป็น ชุด เรขาคณิต

Auther name : ควอน แช วอน / มุม มีนี

Copy : etc.

Product detail

"วงกลมเป็นรูปเรขาคณิตที่มีระยะจากจุดศูนย์กลางไปยังเส้นรอบรูปคงที่และมีลักษณะพิเศษต่างจากรูปเรขาคณิตอื่นๆ นั่นคือวงกลมไม่มีมุม จุดยอดมุม หรือเส้นตรง " เรียนรู้กระบวนการแก้ปัญหาด้วยคณิตศาสตร์จนลุล่วง เป็นเหตุเป็นผลตามเหตุการณ์ในเรื่อง ผู้ปกครองสามารถนำเนื้อหามาฝึกให้เด็กได้รับประสบการณ์ตรงด้านคณิตศาสตร์ในชีวิตจริง มีหัวข้อชวนคุย ชวนอ่าน ชวนคิด ชวนทำ สรุปท้ายเล่มเกี่ยวกับเนื้อหาคณิตศาสตร์ในนิทานเรื่องนั้น รวมทั้งแนะนำผู้ปกครองเกี่ยวกับการสอดแทรกคณิตศาสตร์ขณะอ่านเรื่องให้เด็กฟัง และการนำเนื้อหาในเล่มมาประยุกต์ใช้ในเหตุการณ์ประจำวันที่เด็กคุ้นเคย

Related Products