มิลลิเมตร เติมเต็มวัดละเอียด
Download
Share

มิลลิเมตร เติมเต็มวัดละเอียด

ISBN : 9786162120480

Series name : หนังสือจุดประกายคิด ชุด รู้คณิต คิดเป็น ชุด การชั่ง ตวง วัด และอื่นๆ

Auther name : ฮง ซู คยอง / ซอล อึน ยอง

Copy : etc.

Product detail

"หน่วยวัดความยาวมีหลายหน่วย แต่ละหน่วยเหมาะสมต่อการวัดแตกต่างกัน ขึ้นอยู่กับสิ่งที่จะวัดว่าจะใช้หน่วยใด"เรียนรู้กระบวนการแก้ปัญหาด้วยคณิตศาสตร์จนลุล่วง เป็นเหตุเป็นผลตามเหตุการณ์ในเรื่อง ผู้ปกครองสามารถนำเนื้อหามาฝึกให้เด็กได้รับประสบการณ์ตรงด้านคณิตศาสตร์ในชีวิตจริง มีหัวข้อชวนคุย ชวนอ่าน ชวนคิด ชวนทำ สรุปท้ายเล่มเกี่ยวกับเนื้อหาคณิตศาสตร์ในนิทานเรื่องนั้น รวมทั้งแนะนำผู้ปกครองเกี่ยวกับการสอดแทรกคณิตศาสตร์ขณะอ่านเรื่องให้เด็กฟัง และการนำเนื้อหาในเล่มมาประยุกต์ใช้ในเหตุการณ์ประจำวันที่เด็กคุ้นเคย

Related Products