สื่อฯ สัมฤทธิ์มาตรฐาน ภูมิศาสตร์ ม.1
Download

สื่อฯ สัมฤทธิ์มาตรฐาน ภูมิศาสตร์ ม.1

Series name : สื่อสัมฤทธิ์มาตรฐาน

Auther name : วรวุฒิ อาจเดช, ภาณุภัทร วงศ์วรปัญญา

Copy : Publishing, Distribute, Self-Published

Product detail

สื่อฯ สัมฤทธิ์มาตรฐาน ภูมิศาสตร์ ระดับชั้น ม.1 ตรงตามหลักสูตรแกนกลาง '51 (ฉบับปรับปรุง 60) สื่อเสริมที่รวมเนื้อหา หนังสือเรียน กิจกรรมและข้อสอบภายในเล่มเดียว (All in one) เสริมการเรียนรู้แบบ Active Learning เน้นปูพื้นฐานและช่วยพัฒนาความสามารถทักษะทางภูมิศาสตร์ Geo-Literacy โดยออกแบบหน่วยการเรียนรู้อิงมาตรฐาน นำแนวคิดวิธีจัดการเรียนการสอน Pedagogy แบบสืบเสาะหาความรู้ทางภูมิศาสตร์ Geographic Inquiry มาใช้ในการนำเสนอ

Sample QR Code digital media accompanying the lesson in the book

Related Products