ชุดแบบฝึกคณิตศาสตร์ HOT MATH 2 (2 เล่ม)
ชุดแบบฝึกคณิตศาสตร์ HOT MATH 2 (2 เล่ม)

Instruction Media
Preview
Share
Instruction Media
Preview
Share

Series name : ชุด แบบฝึกคณิตศาสตร์ HOT MATH

Auther name : อักษร อินสไปร์

Copy : etc.

Product detail

พัฒนาทักษะทางคณิตศาสตร์ 7 ด้าน ผ่านกิจกรรมที่น่าสนใจ เข้าใจง่ายและสนุกสนาน สอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลางฯ '51เนื้อหาถูกพัฒนาขึ้นมาในรูปแบบของแบบฝึกกิจกรรมที่หลากหลาย ให้ผู้เรียนฝึกฝนเพื่อเป็นพื้นฐานในการนำกระบวนการคิดไปแก้ปัญหาขั้นสูง โดยมีที่ปรึกษาเป็นผู้เชี่ยวชาญ (Subject Matter Expert) ด้านวิชาคณิตศาสตร์ และมีนักวิชาการที่มีความรู้ด้านวิชาคณิตศาสตร์โดยตรงมีแบบฝึกกิจกรรมในแต่ละเล่มไม่ต่ำกว่า 45 กิจกรรม เพื่อให้ผู้เรียนเกิดกระบวนการคิดรอบด้าน

Instruction Media

[Only Aksorn Customers]

Related Products

Back
Upload a file of “Teacher Civil Servant Identification Card” or    “Teacher Professional License” for identity verification.

Only supports JPG, PNG, PDF files with a size not exceeding 20MB