แบบฝึกหัด รายวิชาพื้นฐาน คณิตศาสตร์ ป.5 เล่ม 2

Early childhood

Basic Education Curriculum

English Program
(EP)

Vocational

Download
Preview
Share

แบบฝึกหัด รายวิชาพื้นฐาน คณิตศาสตร์ ป.5 เล่ม 2

Auther name : ไพศาล จรรยา, ดร.ชิรา ลำดวนหอม

Copy :

Product detail

แบบฝึกหัด รายวิชาพื้นฐาน คณิตศาสตร์ ระดับชั้น ป.5 เล่ม 2 ฉบับอนุญาต (อญ.) ตรงตามหลักสูตรแกนกลาง '51 (ฉบับปรับปรุง '60) ฝึกทบทวนความรู้ด้วยโจทย์ที่หลากหลาย โดยเรียงลำดับความยากง่ายของเนื้อหา ช่วยฝึกทักษะการคิดขั้นสูง สอดคล้องกับแนวข้อสอบของ PISA พร้อมเสริมกิจกรรมช่วยฝึกความคิดสร้างสรรค์

Related Products