แบบฝึก BRIGHT ฉลาดเรียนรู้ สำหรับอายุ 10-12 ปี
Download

แบบฝึก BRIGHT ฉลาดเรียนรู้ สำหรับอายุ 10-12 ปี

Series name : ชุด สื่อ BRIGHT ฉลาดเรียนรู้ สำหรับอายุ 10-12 ปี

Auther name : บูรนาถ เฉยฉิน

Copy : etc.

Product detail

แบบฝึกหัดปูพื้นฐานทางการเรียนรู้ ด้านทักษะการคิด เสริมสร้างจินตนาการ และความคิดสร้างสรรค์ ส่งเสริมพัฒนาการทางด้านร่างกาย อารมณ์ สังคม และสติปัญญาในแต่ละช่วงวัย ตามทฤษฎีการเรียนรู้ของ Boom 's Taxonomy คือ จำ เข้าใจ นำไปใช้ วิเคราะห์ ประเมินค่า และสร้างสรรค์

Related Products