ชุดบัตรกิจกรรม BRIGHT ACTIVITY CARDS สำหรับอายุ 9-11 ปี
Download
Share

ชุดบัตรกิจกรรม BRIGHT ACTIVITY CARDS สำหรับอายุ 9-11 ปี

Series name : ชุด สื่อ BRIGHT ฉลาดเรียนรู้ สำหรับอายุ 9-11 ปี

Auther name : บูรนาถ เฉยฉิน

Copy : etc.

Product detail

ชุดบัตรกิจกรรมเสริมสร้างจินตนาการและความคิดสร้างสรรค์ เพื่อกระตุ้นให้ผู้เรียน "ฉลาดรู้ ฉลาดคิด ฉลาดเชื่อมโยง" จากการลงมือปฏิบัติภารกิจตามบัตรโจทย์ พร้อมคำถามต่อยอดกระตุ้นกระบวนการคิดชุดฉลาดรู้ : ฝึกทักษะความรู้พื้นฐานมาประยุกต์และลงมือปฏิบัติในสถานการณ์จริงชุดฉลาดคิด : ฝึกทักษะการคิดอย่างเป็นระบบ มีขั้นตอน และเป็นเหตุเป็นผลชุดฉลาดเชื่อมโยง : ฝึกทักษะการคิดเชื่อมโยงจากความรู้ในเรื่องต่างๆ

Related Products