สื่อฯ สัมฤทธิ์มาตรฐาน คณิตศาสตร์ ม.1 เล่ม 2
สื่อฯ สัมฤทธิ์มาตรฐาน คณิตศาสตร์ ม.1 เล่ม 2

Instruction Media
e-Book
Preview
Share
Instruction Media
e-Book
Preview
Share

Auther name : Dr.Yeap Ban Har และคณะ

Copy : Publishing, Distribute, Self-Published

Product detail

สื่อฯ สัมฤทธิ์มาตรฐาน คณิตศาสตร์ ระดับชั้น ม.1 เล่ม 2 ตรงตามหลักสูตรแกนกลาง '51 (ฉบับปรับปรุง '60) สื่อเสริมที่รวมเนื้อหา หนังสือเรียน กิจกรรมและข้อสอบภายในเล่มเดียว (All in one) เสริมสร้างทักษะทางคณิตศาสตร์ด้วยบทเรียน Singapore Maths เน้นการเรียนรู้แบบ Active Learning ท้าทายให้ผู้เรียนได้คิดอย่างสร้างสรรค์ในการแก้ปัญหา กระตุ้นการคิดอย่างมีเหตุและผล เสริมเข้าใจแนวคิดทางคณิตศาสตร์ที่สามารถต่อยอดสู่สถานการณ์ในชีวิตจริง

Instruction Media

[Free download]

[Free download (verification by teacher license)]

Related Products

Back
Upload a file of “Teacher Civil Servant Identification Card” or    “Teacher Professional License” for identity verification.

Only supports JPG, PNG, PDF files with a size not exceeding 20MB