แบบฝึกสมรรถนะและการคิด ภูมิศาสตร์ ม.2

Download
Preview
Share

แบบฝึกสมรรถนะและการคิด ภูมิศาสตร์ ม.2

Series name : แบบฝึกสมรรถนะ 60 ม.1-6

Auther name : ลักขณา นิยม และคณะ

Copy : Publishing, Distribute, Self-Published

Product detail

แบบฝึกสมรรถนะและการคิด ภูมิศาสตร์ ระดับชั้น ม.2 ตรงตามหลักสูตรแกนกลาง '51 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) ส่งเสริมกิจกรรม Geo-Literacy เน้นลงมือปฏิบัติจริง พัฒนาทักษะการคิดของผู้เรียนและนำไปใช้ได้จริง เพิ่มผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสอดคล้องกับตัวชี้วัด มีข้อสอบ พร้อมแบบบันทึกผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เสริมสร้างทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 ที่จำเป็นในการดำรงชีวิต

Sample QR Code digital media accompanying the lesson in the book

Related Products