แบบฝึกหัด รายวิชาพื้นฐาน คณิตศาสตร์ ม.2 เล่ม 2
Download
Preview
Share

แบบฝึกหัด รายวิชาพื้นฐาน คณิตศาสตร์ ม.2 เล่ม 2

Auther name : ยุทธคม ภมรสุพรวิชิต

Copy : Publishing, Distribute, Self-Published

Product detail

แบบฝึกหัด รายวิชาพื้นฐาน คณิตศาสตร์ ระดับชั้น ม.2 เล่ม 2 ตรงตามหลักสูตรแกนกลาง '51 (ฉบับปรับปรุง '60) สอดคล้องกับหนังสือเรียนทุกหน่วยการเรียนรู้ เข้มข้นด้วยหัวข้อคำถามที่มุ่งเน้นทักษะการคิดวิเคราะห์และแก้ปัญหา เรียงลำดับตามความยากง่ายของคำถาม เพิ่มข้อสอบประจำภาคเรียนในท้ายเล่ม เสริมกรอบแนวข้อสอบ O-NET และ PISA เพื่อให้ผู้เรียนได้ฝึกทำก่อนสอบจริง

Related Products