สื่อฯ สัมฤทธิ์มาตรฐาน ภูมิศาสตร์ ม.2
Download

สื่อฯ สัมฤทธิ์มาตรฐาน ภูมิศาสตร์ ม.2

Series name : สื่อสัมฤทธิ์มาตรฐาน

Auther name : ดร.สุธาทิพย์ ชวนะเวสสกุล และคณะ

Copy : Publishing, Distribute, Self-Published

Product detail

สื่อฯ สัมฤทธิ์มาตรฐาน ภูมิศาสตร์ ระดับชั้น ม.2 ตรงตามหลักสูตรแกนกลาง '51 (ฉบับปรับปรุง 60) สื่อเสริมที่รวมเนื้อหา หนังสือเรียน กิจกรรมและข้อสอบภายในเล่มเดียว (All in one) เสริมการเรียนรู้แบบ Active Learning เน้นปูพื้นฐานและช่วยพัฒนาความสามารถทักษะทางภูมิศาสตร์ Geo-Literacy โดยออกแบบหน่วยการเรียนรู้อิงมาตรฐาน นำแนวคิดวิธีจัดการเรียนการสอน Pedagogy แบบสืบเสาะหาความรู้ทางภูมิศาสตร์ Geographic Inquiry มาใช้ในการนำเสนอ

Sample QR Code digital media accompanying the lesson in the book

Related Products