แบบฝึกหัด รายวิชาเพิ่มเติม คณิตศาสตร์ ม.4 เล่ม 2
Download
Full book
Preview
Share

แบบฝึกหัด รายวิชาเพิ่มเติม คณิตศาสตร์ ม.4 เล่ม 2

Auther name : กนกวลี อุษณกรกุล และคณะ

Copy : Publishing, Distribute, Self-Published

Product detail

แบบฝึกหัด รายวิชาเพิ่มเติม คณิตศาสตร์ ระดับชั้น ม.4 เล่ม 2 ตรงตามหลักสูตรแกนกลาง '51 (ฉบับปรับปรุง '60) เน้นเชื่อมโยงความรู้ไปใช้ในชีวิตจริง เข้มข้นด้วยหัวข้อคำถามที่มุ่งเน้นทักษะการคิดวิเคราะห์และแก้ปัญหา เนื้อหาสอดคล้องตามหัวข้อแบบเรียน เรียงลำดับตามความยากง่ายของคำถาม เพิ่มข้อสอบประจำภาคเรียนในท้ายเล่ม เสริมกรอบแนวข้อสอบ O-NET และ PAT 1 เพื่อให้ผู้เรียนได้ฝึกทำก่อนสอบจริง และรองรับการเรียนรู้ผ่านสื่อ Digital (QR Code)

Related Products