แบบฝึกหัด รายวิชาเพิ่มเติม คณิตศาสตร์ ม.4 เล่ม 1
แบบฝึกหัด รายวิชาเพิ่มเติม คณิตศาสตร์ ม.4 เล่ม 1

Instruction Media
e-Book
Preview
Share
Instruction Media
e-Book
Preview
Share

Auther name : กนกวลี อุษณกรกุล และคณะ

Copy : Publishing, Distribute, Self-Published

Product detail

แบบฝึกหัด รายวิชาเพิ่มเติม คณิตศาสตร์ ระดับชั้น ม.4 เล่ม 1 ตรงตามหลักสูตรแกนกลาง '51 (ฉบับปรับปรุง '60) เน้นเชื่อมโยงความรู้ไปใช้ในชีวิตจริง เข้มข้นด้วยหัวข้อคำถามที่มุ่งเน้นทักษะการคิดวิเคราะห์และแก้ปัญหา เนื้อหาสอดคล้องตามหัวข้อแบบเรียน เรียงลำดับตามความยากง่ายของคำถาม เพิ่มข้อสอบประจำภาคเรียนในท้ายเล่ม เสริมกรอบแนวข้อสอบ O-NET และ PAT 1 เพื่อให้ผู้เรียนได้ฝึกทำก่อนสอบจริง และรองรับการเรียนรู้ผ่านสื่อ Digital (QR Code)

Instruction Media

[Free download (verification by teacher license)]

Back
Upload a file of “Teacher Civil Servant Identification Card” or    “Teacher Professional License” for identity verification.

Only supports JPG, PNG, PDF files with a size not exceeding 20MB