แบบฝึกหัด รายวิชาพื้นฐาน คณิตศาสตร์ ม.5
Download
Full book
Preview
Share

แบบฝึกหัด รายวิชาพื้นฐาน คณิตศาสตร์ ม.5

Auther name : ยุทธคม ภมรสุพรวิชิต

Copy : Publishing, Distribute, Self-Published

Product detail

แบบฝึกหัด รายวิชาพื้นฐาน คณิตศาสตร์ ระดับชั้น ม.5 ตรงตามหลักสูตรแกนกลาง '51 (ฉบับปรับปรุง '60) สอดคล้องกับหนังสือเรียนทุกหน่วยการเรียนรู้ เข้มข้นด้วยหัวข้อคำถามที่มุ่งเน้นทักษะการคิดวิเคราะห์และแก้ปัญหา เรียงลำดับตามความยากง่ายของคำถาม เพิ่มข้อสอบประจำภาคเรียนในท้ายเล่ม เสริมกรอบแนวข้อสอบ O-NET และ PISA เพื่อให้ผู้เรียนได้ฝึกทำก่อนสอบจริง

Related Products