แบบฝึกหัด รายวิชาเพิ่มเติม คณิตศาสตร์ ม.5 เล่ม 2

Early childhood

Basic Education Curriculum

English Program
(EP)

Vocational

Download
Preview
Share

แบบฝึกหัด รายวิชาเพิ่มเติม คณิตศาสตร์ ม.5 เล่ม 2

Auther name : รศ.ดร.อำพล ธรรมเจริญ

Copy :

Product detail

แบบฝึกหัด รายวิชาเพิ่มเติม คณิตศาสตร์ ระดับชั้น ม.5 เล่ม 2 ตรงตามหลักสูตรแกนกลาง '51 (ฉบับปรับปรุง '60) เน้นเชื่อมโยงความรู้ไปใช้ในชีวิตจริง เข้มข้นด้วยหัวข้อคำถามที่มุ่งเน้นทักษะการคิดวิเคราะห์และแก้ปัญหา เนื้อหาสอดคล้องตามหัวข้อแบบเรียน เรียงลำดับตามความยากง่ายของคำถาม เพิ่มข้อสอบประจำภาคเรียนในท้ายเล่ม เสริมกรอบแนวข้อสอบ O-NET และ PAT 1 เพื่อให้ผู้เรียนได้ฝึกทำก่อนสอบจริง และรองรับการเรียนรู้ผ่านสื่อ Digital (QR Code)

Related Products