หนังสือเรียน กิจกรรมแนะแนว ม.1

Download
Preview
Share

หนังสือเรียน กิจกรรมแนะแนว ม.1

Auther name : ปัทมา ปานแดง, สขิล พรวิษณุ

Copy : Publishing, Distribute, Self-Published

Product detail

หนังสือเรียน กิจกรรมแนะแนว ระดับชั้น ม.1 ตามหลักสูตรแกนกลางฯ '51 มีการออกแบบการจัดกิจกรรมต่างๆ ให้เหมาะสมและทันสมัยให้นักเรียนได้ศึกษาความรู้ใหม่ๆ จากกรณีศึกษา พร้อมทั้งใบงานให้ได้สำรวจความถนัด พัฒนาบุคลิกภาพ ฝึกทักษะในการคิด ตัดสินใจแก้ปัญหา และการอยู่ร่วมกันในสังคม ช่วยอำนวยความสะดวกให้ทั้งครูผู้สอนและผู้เรียนในการจัดกิจกรรมแนะแนวได้เป็นอย่างดี

Related Products