แบบวัดและบันทึกผลการเรียนรู้ ภูมิศาสตร์ ม.2

Download
Preview
Share

แบบวัดและบันทึกผลการเรียนรู้ ภูมิศาสตร์ ม.2

Series name : แบบวัด ม.2

Auther name : ระวิวรรณ ตั้งตรงขันติ, มโนธรรม ทองมหา

Copy : Publishing, Distribute, Self-Published

Product detail

แบบวัดและบันทึกผลการเรียนรู้ ภูมิศาสตร์ ระดับชั้น ม.2 ตามหลักสูตรแกนกลาง '51 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560) ช่วยอำนวยความสะดวกครูผู้สอนในการประเมินผลนักเรียนตามตัวชี้วัดเป็นรายบุคคล นำไปสู่การพัฒนาคุณภาพผู้เรียนตามเป้าหมายของหลักสูตรแกนกลางฯ ทุกประการ เพื่อนำตัววัดผลมาใช้ตัดสินผลการเรียนของผู้เรียนได้อย่างมั่นใจว่า ระดับผลการเรียนที่ตัดสินนั้นสอดคล้องกับระดับความรู้ความสามารถที่เกิดขึ้นจริงของผู้เรียนแต่ละคน ซึ่งมีค่าความเที่ยงตรงและค่าความเชื่อมั่นสูงที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ

Related Products