แบบฝึกพัฒนาสมรรถนะ อ่าน-คิด-เขียน ป.2

Download
Preview
Share

แบบฝึกพัฒนาสมรรถนะ อ่าน-คิด-เขียน ป.2

Series name : แบบฝึกหัด ป.1-6

Auther name : เกรียงศักดิ์ ศรีรุ่งเรือง

Copy : Publishing, Distribute, Self-Published

Product detail

แบบฝึกพัฒนาสมรรถนะ อ่าน-คิด-เขียน ภาษาไทย ระดับชั้น ป.2 เน้นพัฒนาทักษะการอ่าน การคิด การเขียน เพื่อให้นักเรียนอ่านออก คิดเป็นและเขียนได้ มาพร้อมกับกิจกรรมหลากหลายรูปแบบที่เชื่อมโยงสู่การใช้ภาษาในชีวิตประจำวัน และพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ เป็นสื่อที่ช่วยฝึกและพัฒนาผู้เรียนให้สามารถอ่าน-คิด-เขียน ภาษาไทยได้คล่องและวิเคราะห์เป็น พร้อมทบทวนความรู้เชื่อมโยงสู่กิจกรรมที่หลากหลายเพื่อพัฒนาทักษะด้านการอ่าน การคิดและการเขียนให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

Related Products