แบบฝึกพัฒนาสมรรถนะ อ่าน-คิด-เขียน ป.3

Download
Preview
Share

แบบฝึกพัฒนาสมรรถนะ อ่าน-คิด-เขียน ป.3

Series name : แบบฝึกหัด ป.1-6

Auther name : เกรียงศักดิ์ ศรีรุ่งเรือง

Copy : Publishing, Distribute, Self-Published

Product detail

แบบฝึกพัฒนาสมรรถนะ อ่าน-คิด-เขียน ระดับชั้น ป.3 เน้นพัฒนาทักษะการอ่าน การคิด การเขียน เพื่อให้นักเรียนอ่านออก คิดเป็นและเขียนได้ มาพร้อมกับกิจกรรมหลากหลายรูปแบบที่เชื่อมโยงสู่การใช้ภาษาในชีวิตประจำวัน และพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ เพื่อเตรียมพร้อมสำหรับการสอบ NT ในชั้น ป.3 เป็นสื่อที่ช่วยฝึกและพัฒนาผู้เรียนให้สามารถอ่าน-คิด-เขียน ภาษาไทยได้คล่องและวิเคราะห์เป็น

Related Products