แบบฝึกสมรรถนะและการคิด ภาษาไทย ม.3
แบบฝึกสมรรถนะและการคิด ภาษาไทย ม.3

Instruction Media
e-Book
Preview
Share
Instruction Media
e-Book
Preview
Share

Series name : แบบฝึกสมรรถนะ ม.1-6

Auther name : กุณฑีรา บุญเลี้ยง, จินตนา วีรเกียรติสุนทร

Copy : Publishing, Distribute, Self-Published

Product detail

แบบฝึกสมรรถนะและการคิด ภาษาไทย ระดับชั้น ม.3 ตรงตามหลักสูตรแกนกลาง '51 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาภาษาไทย เสริมด้วยกิจกรรม Active Learning พัฒนาทักษะทางภาษา เพิ่มผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสอดคล้องกับตัวชี้วัด มีข้อสอบประจำหน่วยการเรียนรู้และข้อสอบวัดผลสัมฤทธิ์ประจำวิชา เสริมสมรรถนะทางการคิด พัฒนาทักษะการอ่าน การเขียน การฟัง การดู และการพูด เพิ่มทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 ที่จำเป็นต่อการดำเนินชีวิต

Instruction Media

[Free download (verification by teacher license)]

Related Products

Back
Upload a file of “Teacher Civil Servant Identification Card” or    “Teacher Professional License” for identity verification.

Only supports JPG, PNG, PDF files with a size not exceeding 20MB