หนังสือเรียน รายวิชาเพิ่มเติม ภาษาไทยเพื่ออาชีพ ม.4-6

หนังสือเรียน รายวิชาเพิ่มเติม ภาษาไทยเพื่ออาชีพ ม.4-6

e-Book
Preview
Share
e-Book
Preview
Share

ISBN : 9786162037856

Auther name : ดร.กุณฑีรา บุญเลี้ยง และคณะ

Copy : Quality Assurance Textbook

Product detail

หนังสือเรียน รายวิชาเพิ่มเติม ภาษาไทยเพื่ออาชีพ ระดับชั้น ม.4-6 ฉบับประกัน ตรงตามหลักสูตรแกนกลาง '51 เพิ่มพูนความรู้และทักษะความเชี่ยวชาญในการใช้ภาษา ทั้งการฟัง การดู การอ่าน การพูดติดต่อ และการเขียนสื่อสารในงานอาชีพให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น เสริมความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการใช้ภาษาไทยในงานอาชีพ เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจในการใช้ภาษาไทยอย่างถูกต้องและเหมาะสม

Related Products

Upload a file of “Teacher Civil Servant Identification Card” or    “Teacher Professional License” for identity verification.

Only supports JPG, PNG, PDF files with a size not exceeding 20MB