หนังสือเรียน รายวิชาเพิ่มเติม ภาษาไทยเชิงสร้างสรรค์ ม.4-6

หนังสือเรียน รายวิชาเพิ่มเติม ภาษาไทยเชิงสร้างสรรค์ ม.4-6

e-Book
Preview
Share
e-Book
Preview
Share

ISBN : 9786162037849

Auther name : มัณฑิรา วิชัยดิษฐ

Copy : Quality Assurance Textbook

Product detail

หนังสือเรียน รายวิชาเพิ่มเติม ภาษาไทยเชิงสร้างสรรค์ ระดับชั้น ม.4-6 ฉบับประกัน ตรงตามหลักสูตรแกนกลาง '51 เพิ่มความเข้าใจในการใช้ภาษาอย่างสร้างสรรค์ทั้ง ถ้อยคำ สำนวน ประโยค ระดับภาษา การพูดสื่อสาร การสร้างสรรค์งานบันเทิงคดี การเขียนเพื่อวัตถุประสงค์ เพิ่มพูนความรู้และทักษะให้สามารถใช้ภาษาไทยอย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น สามารถประยุกต์ใช้ความรู้สร้างสรรค์ผลงานเชิงสร้างสรรค์ได้อย่างมีชั้นเชิงศิลปะ กระตุ้นความสนใจของผู้เรียน เน้นกระบวนการทำงานและการแก้ปัญหาและบูรณาการ ทั้งด้านความรู้ ด้านทักษะ คุณธรรมและจริยธรรม

Related Products

Upload a file of “Teacher Civil Servant Identification Card” or    “Teacher Professional License” for identity verification.

Only supports JPG, PNG, PDF files with a size not exceeding 20MB