แบบฝึกสมรรถนะและการคิด เศรษฐศาสตร์ ม.3

Early childhood

Basic Education Curriculum

English Program
(EP)

Vocational

Download
Preview
Share

แบบฝึกสมรรถนะและการคิด เศรษฐศาสตร์ ม.3

Series name : แบบฝึกสมรรถนะ 60 ม.1-6

Auther name : ภาณุภัทร วงศ์วรปัญญา และคณะ

Copy :

Product detail

แบบฝึกสมรรถนะและการคิด เศรษฐศาสตร์ ระดับชั้น ม.3 ตรงหลักสูตรแกนกลาง '51 โดยเน้นทักษะต่างๆ ประกอบด้วย กิจกรรม Active Learning เน้นลงมือปฏิบัติจริง ส่งเสริมทักษะการคิด เพิ่มผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสอดคล้องกับตัวชี้วัด มีข้อสอบพร้อมแบบบันทึกผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เสริมสร้างทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 ที่จำเป็นในการดำรงชีวิต

Related Products