แบบฝึกสมรรถนะและการคิด พระพุทธศาสนา ม.3

Download
Full book
Preview
Share

แบบฝึกสมรรถนะและการคิด พระพุทธศาสนา ม.3

Series name : แบบฝึกสมรรถนะ ม.1-6

Auther name : วรวุฒิ อาจเดช และคณะ

Copy : Publishing, Distribute, Self-Published

Product detail

แบบฝึกสมรรถนะและการคิด พระพุทธศาสนา ระดับชั้น ม.3 ตรงตามหลักสูตรแกนกลาง '51 ส่งเสริมกิจกรรม Active Learning เน้นลงมือปฏิบัติจริง พัฒนาทักษะการคิดของผู้เรียนและนำไปใช้ได้จริง เพิ่มผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสอดคล้องกับตัวชี้วัด มีข้อสอบ พร้อมแบบบันทึกผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เสริมสร้างทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 ที่จำเป็นในการดำรงชีวิต

Related Products