แบบฝึกไวยากรณ์ English Champion ป.6

Early childhood

Basic Education Curriculum

English Program
(EP)

Vocational

Download

แบบฝึกไวยากรณ์ English Champion ป.6

Series name : ชุด แบบฝึกไวยากรณ์ English Champion ป.4 - ป.6

Auther name : อักษร อินสไปร์

Copy :

Product detail

แบบฝึกที่สรุปเนื้อหาหลักไวยากรณ์เพื่อทบทวนและทำแบบฝึกได้อย่างมั่นใจ เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนสอบ เน้นกระบวนการเรียนรู้แบบ 3P (Presage,Process, Product) ซึ่งสามารถนำไปใช้สื่อสารในชีวิตประจำวันได้อย่างเหมาะสม

Related Products