แบบฝึกไวยากรณ์ English Champion ป.4
แบบฝึกไวยากรณ์ English Champion ป.4

Instruction Media
Preview
Share
Instruction Media
Preview
Share

Series name : ชุด แบบฝึกไวยากรณ์ English Champion ป.4 - ป.6

Auther name : อักษร อินสไปร์

Copy : etc.

Product detail

แบบฝึกที่สรุปเนื้อหาหลักไวยากรณ์เพื่อทบทวนและทำแบบฝึกได้อย่างมั่นใจ เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนสอบ เน้นกระบวนการเรียนรู้แบบ 3P (Presage,Process, Product) ซึ่งสามารถนำไปใช้สื่อสารในชีวิตประจำวันได้อย่างเหมาะสม

Instruction Media

[Only Aksorn Customers]

Related Products

Back
Upload a file of “Teacher Civil Servant Identification Card” or    “Teacher Professional License” for identity verification.

Only supports JPG, PNG, PDF files with a size not exceeding 20MB