แบบฝึกหัด รายวิชาพื้นฐาน ภาษาอังกฤษ EXTRA & Friends ป.5

Download
Preview
Share

แบบฝึกหัด รายวิชาพื้นฐาน ภาษาอังกฤษ EXTRA & Friends ป.5

Series name : EXTRA & Friends

Auther name : Jenny Dooley, Virginia Evans

Copy : Quality Assurance Textbook

Product detail

แบบฝึกหัด รายวิชาพื้นฐาน ภาษาอังกฤษ EXTRA & Friends ระดับชั้น ป.5 ตรงตามหลักสูตรแกนกลาง '51 ใช้ควบคู่กับหนังสือเรียน เพื่อให้ผู้เรียนทบทวนและฝึกฝนเนื้อหาและทักษะทางภาษาที่เรียนในหนังสือเรียนเพิ่มเติม รวมทั้งยังมีหน้า CLIL ที่ผู้เรียนจะได้ฝึกฝนภาษาอังกฤษผ่านการเรียนรู้เนื้อหาสาระของกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่น

Related Products