แบบฝึกหัด รายวิชาพื้นฐาน ภาษาอังกฤษ SPARK ม.2

Download

แบบฝึกหัด รายวิชาพื้นฐาน ภาษาอังกฤษ SPARK ม.2

Series name : SPARK

Auther name : Virginia Evans, Jenny Dooley

Copy : Quality Assurance Textbook

Product detail

แบบฝึกหัด รายวิชาพื้นฐาน ภาษาอังกฤษ SPARK ระดับชั้น ม.2 ใช้ควบคู่กับหนังสือเรียน เน้นการเรียนภาษาเพื่อการสื่อสาร โดยมีการแบ่งหัวข้อในแต่ละบทย่อยอย่างชัดเจน เช่น คำศัพท์ การอ่าน การเขียน ไวยากรณ์ และบทสนทนาในชีวิตประจำวัน ช่วยให้ผู้เรียนทบทวนและฝึกฝนเนื้อหาและทักษะทางภาษาที่เรียนในหนังสือเรียนเพิ่มเติม โดยฝึกจากง่ายไปยาก

Related Products