หนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐาน ภาษาอังกฤษ Upload ม.4

Download

หนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐาน ภาษาอังกฤษ Upload ม.4

ISBN : 9786162037405

Series name : Upload

Auther name : Virginia Evans, Jenny Dooley

Copy : Quality Assurance Textbook

Product detail

หนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐาน ภาษาอังกฤษ Upload ระดับชั้น ม.4 นำเสนอเรื่องราวซึ่งเป็นเหตุการณ์ที่น่าสนใจร่วมสมัยผ่านการอ่านบทอ่านที่มีกระบวนการอ่านครบทั้งขั้นก่อน ระหว่าง และหลังอ่าน โดยใช้แนวคิดการเรียนภาษาเพื่อการสื่อสารผ่านกระบวนการสอนทักษะทางภาษาแบบบูรณาการ การทำชิ้นงาน และช่วยเตรียมความพร้อมนักเรียนสู่การสอบ O-NET ฝึกกระบวนการเรียนรู้ครบทั้ง 4 ทักษะคือ ฟัง พูด อ่าน เขียน นำเสนอวัฒนธรรมของเจ้าของภาษาในหน้า Culture Corner และของอาเซียนในหน้า ASEAN Corner รวมทั้งฝึกฝนภาษาอังกฤษผ่านการเรียนรู้เนื้อหาในกลุ่มสาระวิชาอื่นในหัวข้อ Curricular Cut

Related Products