หนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐาน ภาษาอังกฤษ Upload ม.4

หนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐาน ภาษาอังกฤษ Upload ม.4

Instruction Media
e-Book
Preview
Share
Instruction Media
e-Book
Preview
Share

ISBN : 9786162037405

Series name : Upload

Auther name : Virginia Evans, Jenny Dooley

Copy : Quality Assurance Textbook

Product detail

หนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐาน ภาษาอังกฤษ Upload ระดับชั้น ม.4 นำเสนอเรื่องราวซึ่งเป็นเหตุการณ์ที่น่าสนใจร่วมสมัยผ่านการอ่านบทอ่านที่มีกระบวนการอ่านครบทั้งขั้นก่อน ระหว่าง และหลังอ่าน โดยใช้แนวคิดการเรียนภาษาเพื่อการสื่อสารผ่านกระบวนการสอนทักษะทางภาษาแบบบูรณาการ การทำชิ้นงาน และช่วยเตรียมความพร้อมนักเรียนสู่การสอบ O-NET ฝึกกระบวนการเรียนรู้ครบทั้ง 4 ทักษะคือ ฟัง พูด อ่าน เขียน นำเสนอวัฒนธรรมของเจ้าของภาษาในหน้า Culture Corner และของอาเซียนในหน้า ASEAN Corner รวมทั้งฝึกฝนภาษาอังกฤษผ่านการเรียนรู้เนื้อหาในกลุ่มสาระวิชาอื่นในหัวข้อ Curricular Cut

Instruction Media

[Free download (verification by teacher license)]

Related Products

Back
Upload a file of “Teacher Civil Servant Identification Card” or    “Teacher Professional License” for identity verification.

Only supports JPG, PNG, PDF files with a size not exceeding 20MB