หนังสือเรียน รายวิชาเพิ่มเติม กฏหมายแรงงาน ม.4-6

Download
Full book
Preview
Share

หนังสือเรียน รายวิชาเพิ่มเติม กฏหมายแรงงาน ม.4-6

ISBN : 9786162037818

Auther name : กำพล เยี่ยมแสง

Copy : Quality Assurance Textbook

Product detail

หนังสือเรียน รายวิชาเพิ่มเติม กฎหมายแรงงาน ระดับชั้น ม.4-6 ตรงตามหลักสูตรแกนกลาง '51 เนื้อหาสาระจะกล่าวถึงความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฏหมายแรงงาน สัญญาจ้างแรงงาน การคุ้มครองแรงงาน ค่าจ้าง ค่าชดเชย และสวัสดิการแรงงาน แรงงานสัมพันธ์ การประกันสังคม ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน เจตคติที่ดีต่อการทำงานและกฏหมายแรงงาน มีส่วนร่วมและสนับสนุนให้สมาชิกในสังคมปฏิบัติตามกฏหมายแรงงานมีทักษะสำคัญและจำเป็นของผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 รวมถึงมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียนในด้านมีวินัย ใฝ่เรียนรู้ อยู่อย่างพอเพียง มุ่งมั่นในการทำงาน และมีจิตสาธารณะ

Related Products