หนังสือกิจกรรมวิทยาการคำนวณ micro:bit in Action - Basic
หนังสือกิจกรรมวิทยาการคำนวณ micro:bit in Action - Basic

Share
Share

Series name : micro:bit in Action

Auther name : บริษัท อักษร เนกซ์ จำกัด

Copy : Publishing, Distribute, Self-Published

Product detail

หนังสือแบบฝึกและกิจกรรมประกอบการเรียนการสอนการเขียนโค้ดควบคุมบอร์ดไมโครคอนโทรเลอร์เพื่อการศึกษา micro:bit โดยพัฒนาผู้เรียนให้สามารถใช้ซอฟท์แวร์ Microsoft MakeCode Platform เขียนโปรแกรมขั้นพื้นฐานในรูปแบบ Block-based programing ได้ โดยเนื้อหาสอดคล้องกับมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดในสาระวิชาเทคโนโลยี (วิทยาการคำนวณ) ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุบ 2560)

Related Products

Upload a file of “Teacher Civil Servant Identification Card” or    “Teacher Professional License” for identity verification.

Only supports JPG, PNG, PDF files with a size not exceeding 20MB