ชุด แบบฝึกเตรียมความพร้อมทางการเรียนรู้ (1 ชุด = 6 เล่ม)
Download
Share

ชุด แบบฝึกเตรียมความพร้อมทางการเรียนรู้ (1 ชุด = 6 เล่ม)

ISBN : 0

Series name : แบบฝึกเตรียมความพร้อมทางการเรียนรู้

Auther name : รศ.ดร.ดารณี ศักดิ์ศิริผล

Copy : Publishing, Distribute, Self-Published

Product detail

ชุดสื่อส่งเสริมทักษะเพื่อเตรียทความพร้อมทางการเรียนรู้ทั้ง 8 ด้าน สำหรับเด็กปฐมวัยด้วยกิจกรรมแบบฝึกที่สนุกสนาน สามารถประเมินเพื่อคัดกรองก่อนฝึกเสริมทักษะการเรียนรู้ที่จำเป็นต่อผู้ที่มีความเสี่ยงทางการเรียนรู้ LD คุณสมบัติสอดคล้องบัญชี ข รหัส BE1173 , BE1775