ชุดเสริมสร้างทักษะภาษาไทย เล่ม 6
Download
Preview
Share

ชุดเสริมสร้างทักษะภาษาไทย เล่ม 6

ISBN : 8859281717167

Series name : ชุดเสริมสร้างทักษะภาษาไทย

Auther name : ประนอม พงษ์เผือก

Copy : Publishing, Distribute, Self-Published

Product detail

- แบบฝึกและกิจกรรมที่เน้นการฝึกซ้ำ ย้ำทวน เพื่อช่วยเหลือ แก้ไข และพัฒนา ทักษะภาษาไทยเพื่อการอ่านออกเขียนได้ - เนื้อหาสอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลาง พ.ศ. 2551- มีสื่อประกอบการเรียนในรูปแบบดิจิทัล - มีสรุปเนื้อหา เฉลย และแบบประเมินที่สอดคล้องตัวชี้วัดและหลักสูตรแกนกลางในรูปแบบ ดิจิทัล

Subject : Basic Education Core Curriculum 2008

Related Products