หนังสือกิจกรรม รายวิชาเพิ่มเติม หน้าที่พลเมือง ป.6
Download
Full book
Preview
Share

หนังสือกิจกรรม รายวิชาเพิ่มเติม หน้าที่พลเมือง ป.6

ISBN : 8858649149626

Series name : กิจกรรมพลเมือง ป.6

Auther name : กนกพร กระบวนศรี และคณะ

Copy : Quality Assurance Textbook

Product detail

หนังสือกิจกรรม รายวิชาเพิ่มเติม หน้าที่พลเมือง สำหรับชั้น ป.6 กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และ วัฒนธรรม ตามหลักสูตรแกนกลาง '51 สื่อเสริมการจัดกิจกรรมในชั้นเรียน มุ่นเน้นการสร้างความเป็นพลเมืองดีของชาติ ฝึกทักษะกิจกรรมปฏิบัติเรื่องความเป็นไทย รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ปรองดอง สมานฉันท์ และมีวินัยต่อตนเอง

Subject :

Related Products