หนังสือกิจกรรม รายวิชาเพิ่มเติม หน้าที่พลเมือง ป.3

Download
Full book
Preview
Share

หนังสือกิจกรรม รายวิชาเพิ่มเติม หน้าที่พลเมือง ป.3

ISBN : 8858649149596

Series name : กิจกรรมพลเมือง ป.3

Auther name : กนกพร กระบวนศรี และคณะ

Copy : Quality Assurance Textbook

Product detail

หนังสือกิจกรรม รายวิชาเพิ่มเติม หน้าที่พลเมือง สำหรับชั้น ป.3 กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และ วัฒนธรรม ตามหลักสูตรแกนกลาง '51 สื่อเสริมการจัดกิจกรรมในชั้นเรียน มุ่นเน้นการสร้างความเป็นพลเมืองดีของชาติ ฝึกทักษะกิจกรรมปฏิบัติเรื่องความเป็นไทย รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ปรองดอง สมานฉันท์ และมีวินัยต่อตนเอง

Subject : Basic Education Core Curriculum 2008

Related Products