หนังสือเรียน รายวิชาเพิ่มเติม หน้าที่พลเมือง ป.1
Download

หนังสือเรียน รายวิชาเพิ่มเติม หน้าที่พลเมือง ป.1

ISBN : 9786162039713

Series name : หนังสือเรียน รายวิชาเพิ่มเติม

Auther name : กนกพร กระบวนศรี,ศุภษร บุดดา

Copy : Quality Assurance Textbook

Product detail

หนังสือเรียน รายวิชาเพิ่มเติม หน้าที่พลเมือง ระดับชั้น ป.1 ตรงตามหลักสูตรแกนกลาง '51 ส่งเสริมให้ผู้เรียนแต่ละคนได้เรียนรู้การรับผิดชอบ ฝึกฝนวินัย วินัยในตนเอง และมีส่วนร่วมอย่างกระตือรือร้น (Active Learning) เพื่อเตรียมตัวเป็นพลเมืองดีของท้องถิ่นและประเทศชาติสืบไป เตรียมพลเมืองของชาติไปสู่การเป็นพลเมืองดีที่มีประสิทธิภาพ

Subject : Basic Education Core Curriculum 2008

Related Products