หนังสือกิจกรรมอาชีพสู่ฝัน I want to be
Download
Share

หนังสือกิจกรรมอาชีพสู่ฝัน I want to be

ISBN : 0

Series name : ชุดสื่อกิจกรรม I WANT TO BE

Auther name : อักษร เนกซ์ จำกัด

Copy : Publishing, Distribute, Self-Published

Product detail

เครื่องมือที่ช่วยแนะแนวให้นักเรียนสามารถเลือกเรียนในระดับอุดมศึกษา ค้นหาเส้นทางอาชีพตามความถนัดและสนใจอย่างมีประสิทธิภาพ ชุดสื่อฯ เป็นการแนะแนวตั้งแต่ประถมศึกษา เพื่อเป็นการเตรียมตัวการทำความรู้จักโลกอาชีพที่หลากหลาย สอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2551 (ฉบับปรับปรุง 2560) กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ

Related Products