ชุดแบบฝึกอ่านเขียนกับลุงฮูก (A+)
Download
Share

ชุดแบบฝึกอ่านเขียนกับลุงฮูก (A+)

ISBN : 0

Auther name : รศ.ดร.ดารณี ศักดิ์ศิริผล และคณะ

Copy : Publishing, Distribute, Self-Published

Product detail

๑.เป็นหนังสือที่ช่วยแก้ไขความบกพร่องทางการอ่านและการเขียน และพัฒนาทักษะทางการเรียนรู้เพื่อเตรียมความพร้อมสู่การพัฒนาทักษะด้านการอ่าน การเขียน ให้กับนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ (LD: Learning Disabilities) รวมถึงนักเรียนที่มีความยุ่งยากในการเรียน และเด็กเรียนรู้ช้า ตั้งแต่ระดับเตรียมความพร้อมถึงระดับประถมศึกษา ๒.เนื้อหาสอนในเรื่องการจำและจำแนกพยัญชนะที่มีรูปหรือเสียงคล้ายคลึงกัน ๓.มีการใช้สีนำสายตา มุ่งเน้นให้นักเรียนเห็นความแตกต่างของพยัญชนะแต่ละตัวได้อย่างชัดเจน รวมทั้งมีการใช้สีเป็นรหัสเพื่อช่วยในการเขียนพยัญชนะให้ถูกต้อง ๔.รูปเล่มทำจากกระดาษคุณภาพดี พิมพ์ ๔ สีตลอดเล่ม๕.จำนวนหน้าไม่น้อยกว่า 96 หน้า

Related Products