แบบฝึกหัดรายวิชาพื้นฐาน UPBEAT 4 ม.4
แบบฝึกหัดรายวิชาพื้นฐาน UPBEAT 4 ม.4

Instruction Media
e-Book
Preview
Share
Instruction Media
e-Book
Preview
Share

ISBN : 885649149329

Series name : แบบฝึกหัดรายวิชาพื้นฐาน UPBEAT

Auther name : Virginia-Jenny

Copy : Quality Assurance Textbook

Product detail

แบบฝึกหัด รายวิชาพื้นฐาน ภาษาอังกฤษ UPBEAT ระดับชั้น ม.4 ใช้ควบคู่กับหนังสือเรียน เนื้อหาสอดคล้องกับหนังสือเรียน สอดคล้องกับสถานการณ์ และบริบทปัจจุบัน เน้นกิจกรรม Active Learning เพื่อพัฒนาสมรรถนะผู้เรียนให้ผู้เรียนฝึกพูดและเขียนอย่างเป็นขั้นตอน

Subject : Basic Education Core Curriculum 2008

Instruction Media

[Free download (verification by teacher license)]

Related Products

Back
Upload a file of “Teacher Civil Servant Identification Card” or    “Teacher Professional License” for identity verification.

Only supports JPG, PNG, PDF files with a size not exceeding 20MB